llgd.net
当前位置:首页 >> 你是哪里人用广东话怎么说? >>

你是哪里人用广东话怎么说?

唔理你系边度人。 和上面意思差不多的有; 无需理你系边度人。 (不需要管你是哪里人?) 你系边度啲人,我唔理。(你是哪里的人,我不管) 半参英文, 唔Mind你系边度人。 唔理你系From边度。 希望对你有帮助。

你哋边度人? nei dei bin dou yen?

你边噶? 或者 你系边度人?

你系边度人

一个你唔认识嘅人 给你一个《粤语在线发声字典》,打开网页后,在右边的工具兰中,你可以输入你要读的单词(繁体字),或者输入对应和音标,你自己找一下: http://arts.cuhk.edu.hk/Lexis/lexi-can/ 广州话常用语请用内置万能五笔输入法,或:...

你系广东咖?

兼可 你是哪里人 어디 사람 你是哪里人 당신은 어디 사람 你是哪里人 너 어디 사람 你是哪里人 너는 어디 사...

粤语:我系广东人!(ngo5 hai6 gwong2 dung1 jan4) 拓展资料: 粤语又作广东话、广府话,俗称白话,海外称唐话, 是一种汉藏语系汉语族的声调语言,中国七大方言之一,也是汉族广府民系的母语。 粤语发源于古代中原雅言,具有完整的九声六调,较...

你是哪里人:你系边度人 你说什么:你讲乜嘢 / 你讲咩 / 你讲乜 我都听不懂:我都听唔明 系:系动词,表肯定,是 边度:疑问词,哪里,何处 讲:动词,说 乜嘢/乜/咩:泛指代词,什么 唔:表否定,不,非,否 明:动词,明白,理解,懂得

佢系我钟意嘅女人啊,你知唔知? Koei hai ngor zung yee geh noei yan, nei zee m zee? 佢:第三人称单数主格,他,她,它 系:系动词,表肯定,是 钟意:动词,喜欢 嘅:助词,表所属关系,的 唔:动词,表否定,不,非,否;连词,表选择

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.llgd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com